Tuần 9

Tuần thai thứ 9, chiếc đuôi của thai nhi đã biếtn mất, đôi mắt và đồng tử xuất hiện nhưng mắt bé sẽ vẫn nhắm cho đến tuần thứ 27.