Tuần 6

Tuần thai thứ 6, tay và chân của bé hình thành, bán cầu đại não không ngừng phát triển và kích thước của bé đã gấp đôi so với tuần trước