BAN BIÊN TẬP

  • 187A Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
  • Quản lý nội dung: Hà Thu Hoài
  • Điện thoại: (028) 66 834 866
  • Email: hoaiha@conlatatca.vn

PHÒNG KINH DOANH

  • Phạm Đức Dũng 
  • Điện thoại: 0916 493949
  • Email: kan@conlatatca.vn